Korgtvättmaskin för tvättning av mindre detaljer och större gods


Korgtvättmaskiner lämpar sig väl för tvättning av mindre detaljer som det inte är rationellt att hantera fritt. Även större bitar med komplicerad geometri är väl lämpade för att tvättas i en korgtvättmaskin. Tvättprocessen i en korgtvättmaskin består av godset placeras i en korg som därefter tvättas genom spolning, dränkning eller ultraljud alternativt en kombination av flera av dessa. Torkning kan med fördel implementeras i maskinen och kan bestå av blåsning med tryck eller varmluft, IR-element eller vacuumtork. Precis som med de olika tvättmetoderna är det möjligt att kombinera olika tvättmetoder. Under både tvättning och torkning kan korgen med gods roteras eller vaggas, detta medför flera fördelar för resultatet;


 Små delar som ligger an mot varandra kommer flyttas vilket gör att inga delar riskerar att ligga i skugga under hela tvättprocessen.

 Möjligheten att nå in i inre kanaler och skymda konturer förbättras.

 Torkningen snabbas upp genom bättre avrinning när godset vänds upp och ned flera gånger under processen.

Maskinerna kan beroende på modell förses med olika tillval för att förbättra resultatet och/eller förlänga badets livstid t.ex. oljeavskiljare eller partikelfiltrering.

I Korgtvättlinjen, Rotor och Twister kan standardkorgar roteras kontinuerligt under och efter tvättningen vilket ger effektivare rengöring och underlättar avrinningen. I korgtvättlinjen matas korgen genom flera kabiner med olika processteg likt i en tunneltvätt vilket gör att flera korgar kan befinna sig i maskinen samtidigt. Rotor har möjlighet till automatiserad in och utmatning via extern rullbana och kan på så sätt arbeta självständigt så länge det finns korgar på banan in i maskinen. Twister är avsedd för mindre serier och kan hantera en manuellt lastad korg som tvättas med spolning under rotation.

Korgtvättserien är anpassad för att hantera stora korgar med hög vikt och fungerar utmärkt till exempel för att tvätta gods innan härdning.

Tvättmaskin för korggods i singelkabin om ett eller flera steg. Tvättningen består av spolning och dränkning av godset. 

Tvättmaskin för korggods i helautomatiskt utförande i tunnelförfarande. Korgar hanteras från magasin på rullbana eller direkt från pall. Maskinen passar mycket väl när stora mängder små detaljer behöver tvättas i ett automatiserat förfarande. 

Flexibel korgtvättmaskin med flera tillvalsfunktioner. Godset tvättas i en hermetiskt sluten trumma och kan både spolas, dränkas och torkas. Krävs hög produktionstakt kan maskinen utrustas med rullbana som kan automatiseras. Vid höga renhetskrav finns möjlighet att inkludera ultraljudseffekt i maskinen. Är kraven på torrhet i nästa steg höga kan maskinen utrustas med vakuumtork.