Filter

Maskintillbehör som är avsedda för att förlänga livstiden på badet vilket sparar både tid, pengar och miljö. Påsfilter avlägsnar partiklar och filtreringsgraden kan anpassas efter behov. Oljeavskiljare avlägsnar olja, kylemulsioner och liknande. Tillbehören kan levereras både inbyggda i nya maskiner eller separat för installation på befintliga maskiner.  Vid behov tillverkar vi också specialfiltersystem t.ex. som i filmen nedan där vätskan först rinner över en filterplåt och därefter fördelas i flera olika filterkorgar. Syftet är att kunna hantera mycket stora mängder föroreningar. 

påsfilter och filterhus för rening av tvättvätskan

Påsfilter används för att filtrera bort partiklar från tvättvätskan. Beroende på renhetskrav och typ av förorening kan filtreringsgraden anpassas. När tvättvätskan innehåller en stor mängd magnetiska partiklar kan ett magnetfilter inkluderas som effektivt avlägsnar partiklarna.

Oljeavskiljare Oljeavskiljare för att säkerställa tvättvätskans renhet

Oljeavskiljare som används för att avlägsna oljor ur tvättvätskan. Oljeavskiljaren använder oljans tendens att skikta sig och flyta upp till ytan i en vattenlösning. Oljeavskiljaren kan levereras i både en fast monterad version och i en mobil version som kan användas för att avlägsna olja ur flera olika tankar.