Nyheter

Juni 2023: Spoltvätt med två kabiner levererad till kund i Sverige. Spoltvätten är byggd för att hantera plåtgods i rack. Maskinens kedjedrift matar in godset från en plattform framför maskinen in i den första kabinen där det tvättas och sköljs. Efter detta för maskinen vidare godset in i den andra torkkabinen där det torkas med hetluftsblåsning, Sammtidigt med detta kan ett nytt rack föras in i tvättkabinen. När godset har torkats matar maskinen ut det på en plattform framför torkkabinen där det kan hämtas. Hela processen är automatisk och kräver endast att operatören lastar och lossar från de båda plattformarna. 

Mars 2023: Trumtvätt levererad till kund i Sverige. Trumtvätten är byggd för att hantera stora mängder små detaljer, i detta fall utgörs godset av metallspån. Godset hälls ned i ett kar och portioneras sedan in i tvätt-trumman av en matarskruv. Spånen transporteras genom maskinen inuti den roterande trumman och passerar genom tvätt, skölj och torksteg, Efter torkningen faller spånen ut i ett uppsamlingskärl. För att kunna tvätta olika typer av gods i maskinen utan att riskera sammanblandning kan trumman plockas ut och olika trummor kan användas för olika gods.

Oktober 2022: Två Robottvättar levererade till kund i Sverige. Maskinen är byggd för att stå i en ingärdad robotcell. Maskinen är utrustad med två tankar för tvätt/skölj, båda tankarna har automatisk vatten och kemipåfyllning. Tvättanken är utrustad med jacuzzipump som spolar godset under ytan via ett specialgjort spolrör anpassat efter godset. Vätskan renas av partikelfilter med tryckgivare för att indikera när filtret behöver bytas. Sköljtanken innehåller inga funktioner utan godset sköljs genom att röras runt i tanken. Maskinen är också utrustad med ett blåsskåp för att torka godset. blåsskåpet innehåller fyra blåsmunstycken med variabelt flöde. För att läsa mer om våra robottvättar se här.


Juni 2022: Tvätt med högtrycksspolning (upp till 150 bar) levererad till kund i Sverige. Maskinen tvättar bort skäroljor med en vanlig tvättpump samtidigt som kanten avgradas med hjälp av högtryckspumpen. För att högtrycksspolningen alltid ska träffa kanten på godset hålls det på plats med valsar under detta steget. 


Maskinen är utrustad med både partikelfiltrering och oljeavskiljare för att effektivt rena tvättvätskan. För att torka godset blåses det med tryckluft.

Maj 2022: Tunneltvätt levererad till kund i Sverige. Maskinen avsedd för att hantera små detaljer som anländer via ett transportband. När detaljerna kommer in i maskinen faller de direkt ned på maskinens conveyor, vars början ligger under vätskenivån. Tvättningen sker genom spolning över och under ytan och maskinen har även en blåsfunktion för torkning. Tvättbandet är uppfällbart för att underlätta rengöring av tanken och maskinen är också utrustad med en oljeavskiljare.

Januari 2022: Robottvätt levererad till kund i Sverige. Maskinen är främst avsedd för att stå i en ingärdad robotcell men kan enkelt anpassas för att hanteras manuellt. Maskinen är utrustad med två tankar för tvätt/skölj, båda tankarna har automatisk vatten och kemipåfyllning. Tvättanken är utrustad med ultraljud och jacuzzipump, vätskan renas av partikelfilter och oljeavskiljare. Sköljtanken innehåller inga funktioner utan godset sköljs genom att röras runt i tanken.

Maskinen är också utrustad med en utsugsfläkt för att suga ut ånga när luckan till tvättanken öppnas samt ett blåsskåp för torrblåsning. Blåsskåpet innehåller fyra blåsmunstycken med variabelt flöde. För att läsa mer om våra robottvättar se här.

December 2021: Ny spoltvätt levererad till kund i Sverige. Maskinen rengör godset genom att spola med trycksatt vätska, uppifrån, nedifrån och från sidan, samtidigt roteras plattformen som godset står på för att säkerställa att hela godset tvättas. Efter tvättning blåses godset av med tryckluft. 

Maskinen är byggd för att användas med lösningsmedel med låg flampunkt och maskinen skiljer sig därför på flera sätt från vanliga maskiner bl.a. genom att använda lågyteffektselement för uppvärmningen och genom att kontinuerligt cirkulera tvättvätskan med en dedikerad pump. Maskinen stoppas automatiskt om temperaturen blir för hög och temperaturen övervakas med flera oberoende termostater. 

Maskinen är utrustad med ett integrerat filter på ventilationen. Detta innehåller både droppstopp och HEPA-filter. För att läsa mer om våra spoltvättar se här

September 2021: Ny tunneltvätt levererad till kund i Tyskland. Maskinen är avsedd för att tvätta rent kraftigt förorenat plåtgods och är därför utrustad med två pumpar som vardera ger 800 liter per minut vid 8 bar. För att hantera den stora mängden föroreningar har maskinen en partikelfälla på returen till tanken, silkorgar och flera påsfilter. För att läsa mer om våra Tunneltvättar se här.